Araştırma Görevlisi İBRAHİM YEMEZ


MAKALELER 1 - Anlık Duygu Durumu ve Mutluluğun Plansız Satın Almaya Etkisi YEMEZ İBRAHİM,KARACA YILMAZ ŞÜKRAN, Yayın Yeri: Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi (OPUS), Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ SATIN ALMA TERCİHLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ YEMEZ İBRAHİM,AKDOĞAN MEHMET ŞÜKRÜ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - Tüketicilerin İndirimli Ürün Satın Alma Niyet ve Davranışının Hazcı Yaklaşım İle Açıklanması YEMEZ İBRAHİM,ÖZBAKIR UMUT MEFTUNE,KARACA YILMAZ ŞÜKRAN, Yayın Yeri: Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 4 - Özel Gün İndirimlerinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi KARACA YILMAZ ŞÜKRAN,ÖZBAKIR UMUT MEFTUNE,YEMEZ İBRAHİM, Yayın Yeri: Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - YEMEZ İBRAHİM,BARDAKÇI SAİT, Yayın Yeri: INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF COMMUNICATION AND HUMANITIES RESEARCHES, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: asos, Citefactor, JournalIndex.net, Crossref, IndexCopernıcus Özgün Makale 6 - KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEMOGRAFİK FAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ YEMEZ İBRAHİM, Yayın Yeri: Journal Of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ERIC - Institute of Education SciencesEurasian Scientific Journal Index (ESJI)International Index CopernicusResearchBible (Academic Resource Index)Advanced Science IndexİnfoBase IndexGeneralImapctFactorSocial Science Research Network (SSRN)Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)Directory of Research Journals Indexing (DRJI)I2OR Indexing Services Evaluation of Publication Impact Factor (PIF)Scientific World IndexScientific Indexing Services (SIS) Özgün Makale 7 - İİBF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ KARAGÖZ YALÇIN,BARDAKÇI SAİT,DEMİR BEKİR,ARSLAN RAHİM,YEMEZ İBRAHİM, Yayın Yeri: Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: TR Dizin Özgün Makale 8 - YEMEZ İBRAHİM, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: TR Dizin Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - TÜKETİCİLERİN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YÖNELİK TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİT EDİLMESİ: SİVAS İLİNDE BİR UYGULAMA YEMEZ İBRAHİM,SAĞIR Saniye (02.05.2019-04.05.2019), Yayın Yeri: 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi-18th INTERNATIONAL BUSINESS CONGRESS Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-69187-0-4 2 - Termal Tesislerde Müşteri Temelli Marka Değeri Algılarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma KARACA YILMAZ ŞÜKRAN,YEMEZ İBRAHİM (19.10.2018-21.10.2018), Yayın Yeri: III. Uluslararası Kaoru Ishıkawa İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-7510-83-9 3 - Çocuklu Ailelerin Tatil Yeri Seçiminde Etkili Olan Faktörlerinİncelenmesi: Sivas İli Şehir Merkezinde Bir Uygulama KARACA YILMAZ ŞÜKRAN,YEMEZ İBRAHİM (25.04.2018-28.04.2018), Yayın Yeri: I. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978 605 0000 00 0 4 - Çocuklu Ailelerin Otel İşletmelerine Yönelik Şikayet Etme Davranışlarının İncelenmesi YEMEZ İBRAHİM,KARACA YILMAZ ŞÜKRAN (25.04.2018-28.04.2018), Yayın Yeri: I. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978 605 0000 00 0 5 - Özel Gün İndirimlerinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi KARACA YILMAZ ŞÜKRAN,ÖZBAKIR UMUT MEFTUNE,YEMEZ İBRAHİM (16.04.2018-20.04.2018), Yayın Yeri: Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Bireylerin Tüketim Alışkanlıklarında Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Sivas İli Örneği YEMEZ İBRAHİM,KARACA YILMAZ ŞÜKRAN,BİRCAN HÜDAVERDİ (06.04.2018-08.04.2018), Yayın Yeri: Al Farabi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongrsi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-9885-67-6 7 - Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi:Sivas Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu Örneği BİRCAN HÜDAVERDİ,KARACA YILMAZ ŞÜKRAN,YEMEZ İBRAHİM (06.04.2018-08.04.2018), Yayın Yeri: Al Farabi 2. Uluslarası Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-9885-67-6 8 - Hedonik Tüketimin İndirimli Ürün Satın Alma Tercihine Etkisi ÖZBAKIR UMUT MEFTUNE,KARACA YILMAZ ŞÜKRAN,YEMEZ İBRAHİM (28.09.2017-30.09.2017), Yayın Yeri: 22. Ulusal Pazarlama Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 978-605-5347-27-7 9 - OKUYUCULARIN KİTAP SATINALMA TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİN DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ KARAGÖZ YALÇIN,YEMEZ İBRAHİM,BARDAKÇI SAİT (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-82738-2-5 10 - Sosyal Medya Reklamlarının Çalışanların Satınalma Davranışına Etkisinin Yol Analizi İle İncelenmesi Sivas İli Örneği YEMEZ İBRAHİM,KARAGÖZ YALÇIN,BARDAKÇI SAİT (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-82738-2-5 11 - Hizmet Sektöründe İlişki Pazarlaması, Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati: Katılım Bankalarında Bir Uygulama BİRCAN HÜDAVERDİ,KAYA MÜGE,YEMEZ İBRAHİM (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-82738-2-5 12 - KAPAK TASARIMI VE BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİN KİTAP SATINALMA TERCİHİÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ KARAGÖZ YALÇIN,BARDAKÇI SAİT,YEMEZ İBRAHİM (23.03.2017-24.03.2017), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 13 - YEMEZ İBRAHİM,BİRCAN HÜDAVERDİ,BARDAKÇI SAİT (24.03.2017-24.03.2017), Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: