Prof.Dr. MEHMET DEMİR


MAKALELER 1 - AHP-MOORA YÖNTEMİNE DAYALI MUHASEBE PAKET PROGRAMISEÇİMİ UYGULAMASI1 BİRCAN HÜDAVERDİ,DEMİR MEHMET,GÜNEL YILMAZ, Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: OAJI Özgün Makale 2 - İç Kontrol, İç Denetim ve Bağımsız Denetim İlişkisi DEMİR MEHMET,ÜLKER YAKUP,ARSLAN ÖZNUR, Yayın Yeri: Van Yüzüncü Yılı İktisadi İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNİN ARAÇ KASKOSU İÇİN SİGORTA ŞİRKETİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ DEMİR MEHMET,BARDAKÇI SAİT,GÜNEL YILMAZ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 4 - MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ VERGİ AFLARININ ETKİNLİĞİNEYÖNELİK GÖRÜŞLERİ: SİVAS İLİNDE BİR ARAŞTIRMA DEMİR MEHMET,EKER AYŞE, Yayın Yeri: International Journal of Academic Value Studies, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: International Index Copernicus Özgün Makale 5 - ACENTE PERSONELİNİN BAKIŞ AÇILARIYLA MÜŞTERİLERİN KASKO YAPTIRMADÜŞÜNCESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SİVAS İLİNDE BİR ARAŞTIRMA DEMİR MEHMET,MAZMAN İTİK ÜLKÜ, Yayın Yeri: Journal Of Social Humanities Sciences Research, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: International Index Copernicus Özgün Makale 6 - 3568 SAYILI YASA VE SONRASINDAKİ YASAL DÜZENLEMELERİN SMMM MESLEĞİNE ETKİSİNİN NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: SİVAS İLİNDE BİR ARAŞTIRMA DEMİR MEHMET,ELDEN ÜRGÜP SEVAL,ÇERİKCİOĞLU GÖRKEM, Yayın Yeri: SOSYAL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Index, SOBİAB, Proquest ABI Inform Global, Eurasian Scientific Journal Index, Science Library Index ve Scientific Indexing Services Özgün Makale 7 - Muhasebe Meslek Mensuplarının Bağımsız Denetçilik Mesleği Hakkındaki Düşünceleri: Van İlinde Bir Araştırma DEMİR MEHMET,ÇİÇEKAY HATİCE,ARSLAN ÖZNUR,ARSLAN EBUZER, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS, EBSCO, TÜRKİYE ATIF DİZİNİ, SOBİAD Özgün Makale 8 - Vergi Dairesi Personeli Açısından Vergi Aflarının Etkinliği: Sivas İlinde Bir Araştırma DEMİR MEHMET,DEMİRGİL BÜNYAMİN,MAZMAN İTİK ÜLKÜ,DENİZ YASİN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 9 - Bir Üretim İşletmesinde Kalite Maliyet Kategorileri Arasındaki İlişkinin Analizi DEMİR MEHMET,MAZMAN İTİK ÜLKÜ, Yayın Yeri: Bartın İİBF Dergisi, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Host Özgün Makale 10 - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Stajyerlerinde Mobbing Algısına Yönelik Van İlinde Bir Araştırma 2009 ve 2014 Yılları Karşılaştırması DEMİR MEHMET,ÇİÇEKAY HATİCE, Yayın Yeri: Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM- EBSC Host Özgün Makale 11 - Banka Ticari Kredi Yetkililerinin Bakış Açılarıyla Finansal Tablo Manipülasyonları Sivas İlinde Bir Araştırma DEMİR MEHMET,aslan öznur, Yayın Yeri: Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM- EBSCO Host Özgün Makale 12 - Barter Sisteminin İşletmelerin Finansal Başarıları Üzerine Etkisinin Oran Analiziyle İncelenmesi BİSt te Uygulama DEMİR MEHMET,ELDEN ÜRGÜP SEVAL, Yayın Yeri: Bingöl Üniversitesi SBE Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Indeks Özgün Makale 13 - DEMİR MEHMET,TUNCAY MERVE, Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 14 - DEMİR MEHMET, Yayın Yeri: Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 15 - Muhasebecilik Mesleğinde Meslekî Stres Kaynakları ve Uygulanan Bireysel Stratejiler Üzerine Bir Araştırma DEMİR MEHMET,ANASIZ İSMAİL, Yayın Yeri: Verimlilik Dergisi, Yıl: 2008 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 16 - Nakit Akım Tablosunun Hazırlanmasında Direkt-Endirekt Yöntem Tartışması KISAKÜREK MUHAMMET MUSTAFA,DEMİR MEHMET, Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 17 - MYO Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Öğreniminde Başarılarını Olumsuz Etkileyen Faktörlere İlişkin Bir Araştırma DEMİR MEHMET,ÇAM MUSTAFA, Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Bağımsız Denetçilerin Sorumluluklarının Spk, Vuk, 3568 Sayılı Kanun, Ttk ve Kgk Düzenlemeleri Açısından İncelenmesi ARSLAN ÖZNUR,DEMİR MEHMET,KIR KAZIM (25.10.2018-27.10.2018), Yayın Yeri: 5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Finansal Raporlama Hilelerinin Saptanmasında Kullanılan Araçların Önem Derecelerinin Bağımsız Denetçilerin Bakış Açılarıyla Değerlendirilmesi DEMİR MEHMET,ARSLAN ÖZNUR (21.06.2018-22.06.2018), Yayın Yeri: UMTEB III. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER kONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-68667-8-4 3 - Denetim Standartları Açısından Denetçinin Hileye Karşı Sorumluluğunun ve Finansal Skandallarda Tarafların Sorumluluklarının Bağımsız Denetçiler Yönünden Değerlendirilmesi DEMİR MEHMET,ARSLAN ÖZNUR (21.06.2018-22.06.2018), Yayın Yeri: UMTEB III. ULUSLAR ARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-68667-8-4 4 - KASKO ŞİRKETİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİNE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRİLMESİ KARAGÖZ YALÇIN,DEMİR MEHMET,GÜNEL YILMAZ (03.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - AHP-MOORA YÖNTEMİNE DAYALI MUHASEBE PAKET PROGRAMI SEÇİMİ: SİVAS İLİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA BİRCAN HÜDAVERDİ,DEMİR MEHMET,GÜNEL YILMAZ (03.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu Alanya Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Türk Bankacılık Sektöründe Likidite Riskini Belirleyen Faktörler: Bir Panel Veri Uygulaması DEMİR MEHMET,IŞIK ÖZCAN,ALTAN FİKRET (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Üniversite Personelinin Araç Kaskosu Yaptırmada Sigorta Şirketi Seçimini EtkileyenFaktörlerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi DEMİR MEHMET,BARDAKÇI SAİT,GÜNEL YILMAZ (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-67575-9-4 8 - Bir Otel İşletmesinde Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin Uygulanması DEMİR MEHMET,ELDEN ÜRGÜP SEVAL,AYDOĞAN ESRA (28.09.2017-30.09.2017), Yayın Yeri: THE FIRST INTERNATIONAL CONGRESS ON FUTURE OF TOURISM: INNOVATION, ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-975-6900-56-7 9 - Acente Personelinin Bakış Açılarıyla Müşterilerin Kasko Yaptırma Düşüncesini Etkileyen Faktörler: Sivasİlinde Bir Araştırma DEMİR MEHMET,MAZMAN İTİK ÜLKÜ (18.05.2017-20.05.2017), Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Uluslararası Özet bildiri ISBN: 78-605-82968-6-2 10 - Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Aflarının Etkinliğine Yönelik Görüşleri: Sivas İlinde Bir Araştırma DEMİR MEHMET,EKER AYŞE (18.05.2017-20.05.2017), Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Uluslararası Özet bildiri ISBN: 78-605-82968-6-2
YÖNETİLEN TEZLER Doktora 2018 Muhasebe hilelerinin tespitinde iç denetim sisteminin önemi ve denetim standartları açısından bağımsız denetçinin hileye karşı sorumluluğu: Bağımsız denetim şirketlerinde bir araştırma ÖZNUR ARSLAN Doktora 2016 Kalite maliyetleri ve bir üretim işletmesinde kalite maliyet kategorileri arasındaki ilişkinin analizi ÜLKÜ MAZMAN İTİK Yüksek Lisans 2018 Maddi duran varlıkların VUK ve TMS 16 açısından değerlemesi ve amortismanı ile ilgili özellikli konular ÖZGE BOZKULAK Yüksek Lisans 2018 Muhasebe temel kavramları açısından muhasebe uygulamalarının değerlendirilmesi: Sivas ilinde bir araştırma MEHMET MURAT ŞENOL Yüksek Lisans 2018 Muhasebe uygulamalarında transfer fiyatlandırması ve örtülü sermaye olgusu RIDVAN GÜLBAŞ Yüksek Lisans 2017 Türk bankacılık sektöründe likidite riskini belirleyen faktörler: Bir panel veri uygulaması FİKRET ALTAN Yüksek Lisans 2017 TMS 2 stoklar standardı açısından üretim maliyetlerinin incelenmesi: Örnek bir uygulama İLKAY ÜZEL Yüksek Lisans 2017 Muhasebe meslek mensupları (SMMM) açısından vergi aflarının değerlendirilmesi: Sivas ilinde bir araştırma AYŞE EKER Yüksek Lisans 2017 İthalat ve ihracat işlemlerine yönelik muhasebe uygulamaları: Sivas ilinde dış ticaret yapan işletmeler üzerinde bir araştırma ÖMER KÖSE Yüksek Lisans 2016 Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin gelişim süreci: Sivas ilinde muhasebe meslek elemanları üzerinde nitel bir araştırma GÖRKEM ÇERİKCİOĞLU Yüksek Lisans 2014 Yerel ekonomik kalkınmada muhasebe meslek elemanlarının önemi ve rolü: Sivas ilinde bir araştırma SEFA ONUT Yüksek Lisans 2013 Muhasebe bilgi üretim sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine Sivas ilinde bir araştırma HALİS KOÇAK Yüksek Lisans 2012 Muhasebe denetiminde iç kontrol sisteminin yeri, önemi ve Sivas ili uygulaması ERDAL DEMİR