Doç.Dr. MEHMET DEMİR


MAKALELER 1 - MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ VERGİ AFLARININ ETKİNLİĞİNEYÖNELİK GÖRÜŞLERİ: SİVAS İLİNDE BİR ARAŞTIRMA DEMİR MEHMET,EKER AYŞE, Yayın Yeri: International Journal of Academic Value Studies, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: International Index Copernicus Özgün Makale 2 - ACENTE PERSONELİNİN BAKIŞ AÇILARIYLA MÜŞTERİLERİN KASKO YAPTIRMADÜŞÜNCESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SİVAS İLİNDE BİR ARAŞTIRMA DEMİR MEHMET,MAZMAN İTİK ÜLKÜ, Yayın Yeri: Journal Of Social Humanities Sciences Research, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: International Index Copernicus Özgün Makale 3 - 3568 SAYILI YASA VE SONRASINDAKİ YASAL DÜZENLEMELERİN SMMM MESLEĞİNE ETKİSİNİN NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: SİVAS İLİNDE BİR ARAŞTIRMA DEMİR MEHMET,ELDEN ÜRGÜP SEVAL,ÇERİKCİOĞLU GÖRKEM, Yayın Yeri: SOSYAL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Index, SOBİAB, Proquest ABI Inform Global, Eurasian Scientific Journal Index, Science Library Index ve Scientific Indexing Services Özgün Makale 4 - Vergi Dairesi Personeli Açısından Vergi Aflarının Etkinliği: Sivas İlinde Bir Araştırma DEMİR MEHMET,DEMİRGİL BÜNYAMİN,MAZMAN İTİK ÜLKÜ,DENİZ YASİN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 5 - Bir Üretim İşletmesinde Kalite Maliyet Kategorileri Arasındaki İlişkinin Analizi DEMİR MEHMET,MAZMAN İTİK ÜLKÜ, Yayın Yeri: Bartın İİBF Dergisi, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Host Özgün Makale 6 - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Stajyerlerinde Mobbing Algısına Yönelik Van İlinde Bir Araştırma 2009 ve 2014 Yılları Karşılaştırması DEMİR MEHMET,ÇİÇEKAY HATİCE, Yayın Yeri: Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM- EBSC Host Özgün Makale 7 - Banka Ticari Kredi Yetkililerinin Bakış Açılarıyla Finansal Tablo Manipülasyonları Sivas İlinde Bir Araştırma DEMİR MEHMET,aslan öznur, Yayın Yeri: Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM- EBSCO Host Özgün Makale 8 - Barter Sisteminin İşletmelerin Finansal Başarıları Üzerine Etkisinin Oran Analiziyle İncelenmesi BİSt te Uygulama DEMİR MEHMET,ELDEN ÜRGÜP SEVAL, Yayın Yeri: Bingöl Üniversitesi SBE Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Indeks Özgün Makale 9 - Türk Gıda Sektörünün Faaliyet ve Kârlılık Oranları Açısından Analizi: İMKB Gıda Sektöründe İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma (2000-2008 Dönemi DEMİR MEHMET,TUNCAY MERVE, Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 10 - MYO Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Öğreniminde Başarılarını Olumsuz Etkileyen Faktörlere İlişkin Bir Araştırma DEMİR MEHMET,ÇAM MUSTAFA, Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Türk Bankacılık Sektöründe Likidite Riskini Belirleyen Faktörler: Bir Panel Veri Uygulaması DEMİR MEHMET,IŞIK ÖZCAN,ALTAN FİKRET (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Üniversite Personelinin Araç Kaskosu Yaptırmada Sigorta Şirketi Seçimini EtkileyenFaktörlerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi DEMİR MEHMET,BARDAKÇI SAİT,GÜNEL YILMAZ (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-67575-9-4 3 - Bir Otel İşletmesinde Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin Uygulanması DEMİR MEHMET,ELDEN ÜRGÜP SEVAL,AYDOĞAN ESRA (28.09.2017-30.09.2017), Yayın Yeri: THE FIRST INTERNATIONAL CONGRESS ON FUTURE OF TOURISM: INNOVATION, ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-975-6900-56-7 4 - Acente Personelinin Bakış Açılarıyla Müşterilerin Kasko Yaptırma Düşüncesini Etkileyen Faktörler: Sivasİlinde Bir Araştırma DEMİR MEHMET,MAZMAN İTİK ÜLKÜ (18.05.2017-20.05.2017), Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Uluslararası Özet bildiri ISBN: 78-605-82968-6-2 5 - Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Aflarının Etkinliğine Yönelik Görüşleri: Sivas İlinde Bir Araştırma DEMİR MEHMET,EKER AYŞE (18.05.2017-20.05.2017), Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Uluslararası Özet bildiri ISBN: 78-605-82968-6-2
YÖNETİLEN TEZLER Doktora 2018 Muhasebe hilelerinin tespitinde iç denetim sisteminin önemi ve denetim standartları açısından bağımsız denetçinin hileye karşı sorumluluğu: Bağımsız denetim şirketlerinde bir araştırma ÖZNUR ARSLAN Doktora 2016 Kalite maliyetleri ve bir üretim işletmesinde kalite maliyet kategorileri arasındaki ilişkinin analizi ÜLKÜ MAZMAN İTİK Yüksek Lisans 2018 MADDİ DURAN VARLIKLARIN VUK VE TMS 16 AÇISINDAN DEĞERLEMESİ VE AMORTİSMANI İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ KONULAR ÖZGE BOZKULAK Yüksek Lisans 2018 MUHASEBE TEMEL KAVRAMLARI AÇISINDAN MUHASEBE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:Sivas İlinde Bir Araştırma MEHMET MURAT ŞENOL Yüksek Lisans 2018 Muhasebe uygulamalarında transfer fiyatlandırması ve örtülü sermaye olgusu RIDVAN GÜLBAŞ Yüksek Lisans 2017 Türk bankacılık sektöründe likidite riskini belirleyen faktörler: Bir panel veri uygulaması FİKRET ALTAN Yüksek Lisans 2017 TMS 2 stoklar standardı açısından üretim maliyetlerinin incelenmesi: Örnek bir uygulama İLKAY ÜZEL Yüksek Lisans 2017 Muhasebe meslek mensupları (SMMM) açısından vergi aflarının değerlendirilmesi: Sivas ilinde bir araştırma AYŞE EKER Yüksek Lisans 2017 İthalat ve ihracat işlemlerine yönelik muhasebe uygulamaları: Sivas ilinde dış ticaret yapan işletmeler üzerinde bir araştırma ÖMER KÖSE Yüksek Lisans 2016 Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin gelişim süreci: Sivas ilinde muhasebe meslek elemanları üzerinde nitel bir araştırma GÖRKEM ÇERİKCİOĞLU Yüksek Lisans 2014 Yerel ekonomik kalkınmada muhasebe meslek elemanlarının önemi ve rolü: Sivas ilinde bir araştırma SEFA ONUT Yüksek Lisans 2013 Muhasebe bilgi üretim sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine Sivas ilinde bir araştırma HALİS KOÇAK Yüksek Lisans 2012 Muhasebe denetiminde iç kontrol sisteminin yeri, önemi ve Sivas ili uygulaması ERDAL DEMİR