Dr.Öğr. Üyesi SAİT BARDAKÇI


MAKALELER 1 - Sosyal Medya Bozukluğu: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma CAZ ÇAĞDAŞ,BARDAKÇI SAİT, Yayın Yeri: OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - CAZ ÇAĞDAŞ,KAYHAN RECEP FATİH,BARDAKÇI SAİT, Yayın Yeri: Spor Hekimliği Dergisi, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - CAZ ÇAĞDAŞ,BARDAKÇI SAİT, Yayın Yeri: European Journal of Educational Research, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: Journals Indexed in Eric Özgün Makale 4 - ON BİRİNCİ KALKINMA PLANINDA YER ALACAK ÖNCELİKLİ KALKINMA POLİTİKALARINA YÖNELİK TOPLUMSAL BAKIŞ AÇISININ İNCELENMESİ: TR72 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA BARDAKÇI SAİT,KARAGÖZ YALÇIN,Dündar Sinan, Yayın Yeri: Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - BANKALARDAKİ KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN MARKA DEĞERİ ALGISINA ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI PARILTI NURETTİN,CAN İLKNUR,BARDAKÇI SAİT, Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 6 - CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNİN ARAÇ KASKOSU İÇİN SİGORTA ŞİRKETİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ DEMİR MEHMET,BARDAKÇI SAİT,GÜNEL YILMAZ, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 7 - AYDOĞAN HAYRİ,BARDAKÇI SAİT,ÖZDEMİR EMİN, Yayın Yeri: Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Cosmos Impact Factor, Indian Science, Eurasian Scientific Journal Index Özgün Makale 8 - Ata Sporumuz Güreşe Yönelik Günümüzdeki Toplumsal Bakışın Değerlendirilmesi FİŞNE MÜCAHİT,BARDAKÇI SAİT,KARAGÖZ YALÇIN, Yayın Yeri: CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 9 - YEMEZ İBRAHİM,BARDAKÇI SAİT, Yayın Yeri: INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF COMMUNICATION AND HUMANITIES RESEARCHES, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: asos, Citefactor, JournalIndex.net, Crossref, IndexCopernıcus Özgün Makale 10 - İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Sınıf İçi Etkinlik Ölçeği: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması BİRCAN HÜDAVERDİ,BARDAKÇI SAİT, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS Index Özgün Makale 11 - İLKOKUL 4 SINIF VE ORTAOKUL 5 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUM VE ÖZ YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ AYDOĞAN HAYRİ,BARDAKÇI SAİT,ARSLAN EMRE,CİVELEK HÜSEYİN,İŞYAR ZELİHA, Yayın Yeri: CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 12 - İİBF Öğrencilerine Yönelik Matematik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi KARAGÖZ YALÇIN,BARDAKÇI SAİT,DEMİR Bekir,ARSLAN RAHİM,YEMEZ İBRAHİM, Yayın Yeri: Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Güreş Sporuna Yönelik Guttman Tutum Ölçeği Geliştirilmesi BARDAKÇI SAİT,CAZ ÇAĞDAŞ (30.11.2018-02.12.2018), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - CAZ ÇAĞDAŞ,KAYHAN RECEP FATİH,BARDAKÇI SAİT (30.11.2018-02.12.2018), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Bilimsel Çalışmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN AMATÖR FUTBOLCULARIN BENLİK SAYGILARININ İNCELENMESİ AYDOĞAN HAYRİ,BARDAKÇI SAİT,ÖZDEMİR EMİN (31.10.2018-03.11.2018), Yayın Yeri: 16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Katılımına İlişkin Anne ve Baba Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi AYDOĞAN HAYRİ,AKKURT MEHMET,BARDAKÇI SAİT,KAVASOĞLU EMRE,KONAŞ YAHYA (23.11.2017-26.11.2017), Yayın Yeri: Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - Üniversite Personelinin Araç Kaskosu Yaptırmada Sigorta Şirketi Seçimini EtkileyenFaktörlerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi DEMİR MEHMET,BARDAKÇI SAİT,GÜNEL YILMAZ (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-67575-9-4 6 - Basit Ağırlıklı Toplama ve VIKOR Yöntemi ile Bir İşletme İçin Bilgisayar Seçimi ULUTAŞ ALPTEKİN,BARDAKÇI SAİT (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-875-6983-98-0 7 - BASİT AĞIRLIKLI TOPLAMA VE VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR İŞLETME İÇİN BİLGİSAYAR SEÇİMİ ULUTAŞ ALPTEKİN,BARDAKÇI SAİT (05.10.2017-07.10.2017), Yayın Yeri: XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası ISBN: 8 - KPSS Eğitimi Veren Özel Eğitim Kurumlarındaki Öğrencilerin Memnuniyet Düzeylerinin Ordinal Ölçekli İlişki Katsayıları ile Araştırılması KARAGÖZ YALÇIN,BARDAKÇI SAİT,DİKMEN ALİCAN (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-82738-2-5 9 - OKUYUCULARIN KİTAP SATINALMA TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİN DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ KARAGÖZ YALÇIN,YEMEZ İBRAHİM,BARDAKÇI SAİT (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-82738-2-5 10 - Sosyal Medya Reklamlarının Çalışanların Satınalma Davranışına Etkisinin Yol Analizi İle İncelenmesi Sivas İli Örneği YEMEZ İBRAHİM,KARAGÖZ YALÇIN,BARDAKÇI SAİT (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-82738-2-5 11 - Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Bulma Kaygılarına Yönelik Ölçek Geliştirilmesi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği DURAK HASAN SALTUK,KARAGÖZ YALÇIN,EŞ ABDULHAMİT,BARDAKÇI SAİT (19.05.2017-22.05.2017), Yayın Yeri: Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Bulma Kaygılarına Yönelik Ölçek Geliştirilmesi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Örneği 12 - Antrenörlük Eğitimine Katılan Futbol Antrenörlerinin Örgütsel Adalet Algıları AYDOĞAN HAYRİ,BARDAKÇI SAİT,ÖZDEMİR EMİN (10.05.2017-12.05.2017), Yayın Yeri: 10. Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi Ulusal Özet bildiri ISBN: 13 - FIFA İleri Seviye Kadın Futbolu Eğitim Seminerine Katılan Antrenörlerin Bazı Değişkenler Açısından Benlik Saygılarının Değerlendirilmesi AYDOĞAN HAYRİ,BARDAKÇI SAİT (06.04.2017-08.05.2017), Yayın Yeri: International Congress of Eurasıan Social Sciences 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 14 - UEFA-TFF Coaching Convention Çerçevesinde Antrenörlük Eğitimi Alan Futbol Antrenörlerinin Benlik Saygılarının İş Doyumları Üzerine Etkisi AYDOĞAN HAYRİ,BARDAKÇI SAİT,ÖZDEMİR EMİN (21.04.2017-23.04.2017), Yayın Yeri: 4.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 15 - UEFA-TFF Coaching Convention Çerçevesinde Antrenörlük Eğitimi Alan Futbol Antrenörlerinin İş Doyumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi AYDOĞAN HAYRİ,BARDAKÇI SAİT,ÖZDEMİR EMİN (21.04.2017-23.04.2017), Yayın Yeri: 4. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 16 - FIFA İleri Seviye Kadın Futbolu Eğitim Seminerine Katılan Antrenörlerin İş Doyumlarının Demografik Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi AYDOĞAN HAYRİ,BARDAKÇI SAİT (06.04.2017-08.04.2017), Yayın Yeri: International Congress of Eurasıan Social Sciences 2017 Uluslararası Özet bildiri ISBN: 17 - KAPAK TASARIMI VE BİÇİMSEL ÖZELLİKLERİN KİTAP SATINALMA TERCİHİÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ KARAGÖZ YALÇIN,BARDAKÇI SAİT,YEMEZ İBRAHİM (23.03.2017-24.03.2017), Yayın Yeri: 2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 18 - YEMEZ İBRAHİM,BİRCAN HÜDAVERDİ,BARDAKÇI SAİT (24.03.2017-24.03.2017), Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 19 - ORTAOKUL 5 SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİK VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ AYDOĞAN HAYRİ,BARDAKÇI SAİT,CİVELEK HÜSEYİN,ARSLAN EMRE,İŞYAR ZELİHA (13.10.2016-15.10.2016), Yayın Yeri: VI. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 20 - EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ ALTIN FİYATLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA BARDAKÇI SAİT,HASTE HÜSEYİN (02.06.2016-04.06.2016), Yayın Yeri: XVII. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ve İSTATİSTİK SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-4561-47 21 - Ata Sporumuz Güreşe Yönelik Günümüzdeki Toplumsal Bakışın Değerlendirilmesi FİŞNE MÜCAHİT,BARDAKÇI SAİT,KARAGÖZ YALÇIN (06.05.2016-08.05.2016), Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI GELENEKSEL TÜRK GÜREŞLERİ SEMPOZYUMU VE OYUNLARI Uluslararası Özet bildiri ISBN: 22 - TURKISH FOOTBALL FANS OPINION ABOUT THE FOREIGN OWNERSHIP MODEL AT FOOTBALL CLUBS FİŞNE MÜCAHİT,BARDAKÇI SAİT,KARAGÖZ YALÇIN (27.04.2016-29.04.2016), Yayın Yeri: THE 9TH CONFERENCE OF THE BALTIC SPORT SCIENCE SOCIETY Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-609-8040-96-8 23 - Uluslararası Spor Organizasyonları İçin Gönüllü Motivasyonları Ölçeği nin Azerbaycan Kültürüne Uyarlanması BARDAKÇI SAİT,FİŞNE MÜCAHİT,KARAGÖZ YALÇIN (13.04.2016-15.04.2016), Yayın Yeri: 5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: