DOÇENT MEHMET DEMİR


MAKALELER 1 - MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ VERGİ AFLARININ ETKİNLİĞİNEYÖNELİK GÖRÜŞLERİ: SİVAS İLİNDE BİR ARAŞTIRMA DEMİR MEHMET,EKER AYŞE, Yayın Yeri: International Journal of Academic Value Studies, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: International Index Copernicus Özgün Makale 2 - ACENTE PERSONELİNİN BAKIŞ AÇILARIYLA MÜŞTERİLERİN KASKO YAPTIRMADÜŞÜNCESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SİVAS İLİNDE BİR ARAŞTIRMA DEMİR MEHMET,MAZMAN İTİK ÜLKÜ, Yayın Yeri: Journal Of Social Humanities Sciences Research, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: International Index Copernicus Özgün Makale 3 - 3568 SAYILI YASA VE SONRASINDAKİ YASAL DÜZENLEMELERİN SMMM MESLEĞİNE ETKİSİNİN NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: SİVAS İLİNDE BİR ARAŞTIRMA DEMİR MEHMET,ELDEN ÜRGÜP SEVAL,ÇERİKCİOĞLU GÖRKEM, Yayın Yeri: SOSYAL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, Yıl: 2017 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Index, SOBİAB, Proquest ABI Inform Global, Eurasian Scientific Journal Index, Science Library Index ve Scientific Indexing Services Özgün Makale 4 - Vergi Dairesi Personeli Açısından Vergi Aflarının Etkinliği: Sivas İlinde Bir Araştırma DEMİR MEHMET,DEMİRGİL BÜNYAMİN,MAZMAN İTİK ÜLKÜ,DENİZ YASİN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 5 - Bir Üretim İşletmesinde Kalite Maliyet Kategorileri Arasındaki İlişkinin Analizi DEMİR MEHMET,MAZMAN İTİK ÜLKÜ, Yayın Yeri: Bartın İİBF Dergisi, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Host Özgün Makale 6 - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Stajyerlerinde Mobbing Algısına Yönelik Van İlinde Bir Araştırma 2009 ve 2014 Yılları Karşılaştırması DEMİR MEHMET,ÇİÇEKAY HATİCE, Yayın Yeri: Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM- EBSC Host Özgün Makale 7 - Banka Ticari Kredi Yetkililerinin Bakış Açılarıyla Finansal Tablo Manipülasyonları Sivas İlinde Bir Araştırma DEMİR MEHMET,aslan öznur, Yayın Yeri: Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM- EBSCO Host Özgün Makale 8 - Barter Sisteminin İşletmelerin Finansal Başarıları Üzerine Etkisinin Oran Analiziyle İncelenmesi BİSt te Uygulama DEMİR MEHMET,ELDEN ÜRGÜP SEVAL, Yayın Yeri: Bingöl Üniversitesi SBE Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Indeks Özgün Makale 9 - Türk Gıda Sektörünün Faaliyet ve Kârlılık Oranları Açısından Analizi: İMKB Gıda Sektöründe İşlem Gören İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma (2000-2008 Dönemi DEMİR MEHMET,TUNCAY MERVE, Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2012 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 10 - MYO Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Öğreniminde Başarılarını Olumsuz Etkileyen Faktörlere İlişkin Bir Araştırma DEMİR MEHMET,ÇAM MUSTAFA, Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi, Yıl: 2006 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - Türk Bankacılık Sektöründe Likidite Riskini Belirleyen Faktörler: Bir Panel Veri Uygulaması DEMİR MEHMET,IŞIK ÖZCAN,ALTAN FİKRET (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - Üniversite Personelinin Araç Kaskosu Yaptırmada Sigorta Şirketi Seçimini EtkileyenFaktörlerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi DEMİR MEHMET,BARDAKÇI SAİT,GÜNEL YILMAZ (26.10.2017-28.10.2017), Yayın Yeri: III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-67575-9-4 3 - Bir Otel İşletmesinde Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin Uygulanması DEMİR MEHMET,ELDEN ÜRGÜP SEVAL,AYDOĞAN ESRA (28.09.2017-30.09.2017), Yayın Yeri: THE FIRST INTERNATIONAL CONGRESS ON FUTURE OF TOURISM: INNOVATION, ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-975-6900-56-7 4 - Acente Personelinin Bakış Açılarıyla Müşterilerin Kasko Yaptırma Düşüncesini Etkileyen Faktörler: Sivasİlinde Bir Araştırma DEMİR MEHMET,MAZMAN İTİK ÜLKÜ (18.05.2017-20.05.2017), Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Uluslararası Özet bildiri ISBN: 78-605-82968-6-2 5 - Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Aflarının Etkinliğine Yönelik Görüşleri: Sivas İlinde Bir Araştırma DEMİR MEHMET,EKER AYŞE (18.05.2017-20.05.2017), Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Uluslararası Özet bildiri ISBN: 78-605-82968-6-2