Dr.Öğr. Üyesi ZEKAİ ŞENOL


MAKALELER 1 - FİNANSAL GELİŞMİŞLİK İLE İNSANİ GELİŞMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİSİ: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEĞİ ŞENOL ZEKAİ, Yayın Yeri: Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 2 - Muhasebe Temelli Performans Ölçümleri ile Piyasa Temelli Performans Ölçümlerinin CRITIC ve ARAS Yöntemleriyle Değerlendirilmesi ŞENOL ZEKAİ,ULUTAŞ ALPTEKİN, Yayın Yeri: Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI, BORSA VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASI İLİŞKİLERİN VAR YÖNTEMİYLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ŞENOL ZEKAİ,KOÇ SELAHATTİN, Yayın Yeri: Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 4 - MUTUAL INTERACTION BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND ENTERPRISE RISK MANAGEMENT: A CASE STUDY IN BORSA ISTANBUL STOCK EXCHANGE KARACA SÜLEYMAN SERDAR,ŞENOL ZEKAİ,KORKMAZ ÖZGE, Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - GELİŞTİRME ÖDENEĞİNİN ÜNİVERSİTELERİN GELİŞİMİNE ETKİSİ USLU Ali,ŞENOL ZEKAİ, Yayın Yeri: Muhasebe ve Finans İncelemeleri, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 6 - KOÇ SELAHATTİN,ŞENOL ZEKAİ,ÇEVİK MUSTAFA, Yayın Yeri: GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 7 - BANKACILIK DEĞİŞKENLERİ İLE PERFORMANS GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PANEL VERİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2005-2017 DENİZLİ KERİM GÖKAY,KOÇ SELAHATTİN,ŞENOL ZEKAİ, Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SOBİAD, CITEFACTOR, OAJI Özgün Makale 8 - HİSSE SENETLERİ FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİYLE İNCELENMESİ ŞENOL ZEKAİ,KOÇ SELAHATTİN,ŞENOL SELMA, Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 9 - SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN FAKTÖRLERİN FİRMA DEĞERİNE ETKİSİ ÇEVİK MUSTAFA,ŞENOL ZEKAİ,KOÇ SELAHATTİN, Yayın Yeri: Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Scientific Indexing Services, Directory of Research Journals Indexing, Eurasian Scientific Journal Index, Advanced Sciance Index, Research Bible, Türk Eğitim İndeksi, Journal Index Özgün Makale 10 - THE EFFECT OF ENTERPRISE RISK MANAGEMENT ON FIRM PERFORMANCE: A CASE STUDY ON TURKEY ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, Yayın Yeri: Financial Studies, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, EconLit, RePEc, DOAJ, SCIPIO, DRCI, Jour Informatıcs Özgün Makale 11 - FİNANSAL RİSKLERİN FİRMA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİST ÖRNEĞİ ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, Yayın Yeri: Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Root Indexing, Dergipark Akademik, Acar Indexi, EBSCO, Özgün Makale 12 - ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,ERDOĞAN Seda, Yayın Yeri: Financial Studies, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: RePEc, EconLit, EBSCO, DOAJ, Jour Informatics, SCIPIO, DRJI Özgün Makale 13 - FİRMA KARLILIĞININ İŞLETME SERMAYESİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİST UYGULAMASI (2005-2015) ZENGİN NÜMAN,ŞENOL ZEKAİ,YILDIZ Zafer, Yayın Yeri: Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO, Index Copernicus, Asos Index Özgün Makale 14 - FİNANSAL GELİŞMİŞLİĞİ ETKİLEYEN MAKRO EKONOMİK FAKTÖRLERİN GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEKLEMİNDE ANALİZİ KOÇ SELAHATTİN,ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, Yayın Yeri: Pressacademia, Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EconLit, EBSCO, ProQuest, Google Scholar, DergiPark, Root Indexing, International Scientific Indexing, Scientific Indexing Services Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - EKONOMİK VE FİNANSAL ÜLKE RİSKLERİN BANKA KARLILIĞINA ETKİSİ ŞENOL ZEKAİ (02.05.2019-04.05.2019), Yayın Yeri: 18. ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-69187-0-4 2 - YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ KURUMSAL BELİRLEYİCİLERİ ŞENOL ZEKAİ,ERER ELİF (19.10.2018-21.10.2018), Yayın Yeri: III. ULUSLARARASI KAORU ISHIKAWA İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 3 - MARKA DEĞERİ İLE FİRMA DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ KOÇ SELAHATTİN,ŞENOL ZEKAİ,ÜNLÜ ULAŞ (10.10.2018-13.10.2018), Yayın Yeri: 22. FİNANS SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - KATILIM BANKALARININ KARLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ ZENGİN NÜMAN,ŞENOL ZEKAİ (04.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: II. MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMA KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - Bankacılık Değişkenleri İle Performans Göstergeleri Arasındakiİlişkinin Panel Veri Yöntemi İle Analizi: Türkiye Ölçeği (2005-2017) DENİZLİ Kerim Gökay,KOÇ SELAHATTİN,ŞENOL ZEKAİ (12.04.2018-14.04.2018), Yayın Yeri: 3. Lisanüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 6 - YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI, BORSA VE MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASI İLİŞKİLERİN VAR YÖNTEMİYLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ŞENOL ZEKAİ,KOÇ SELAHATTİN (18.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: 21. Finans Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-320-736-8 7 - FİNANSAL RİSK YÖNETİMİNİN FİRMA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİST ÖRNEĞİ ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,ERDOĞAN SEDA (18.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: 21. Finans Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-320-736-8 8 - MUTUAL INTERACTION BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND ENTERPRISE RISK MANAGEMENT: A CASE STUDY IN BORSA ISTANBUL STOCK EXCHANGE KARACA SÜLEYMAN SERDAR,ŞENOL ZEKAİ,KORKMAZ ÖZGE (03.07.2017-05.07.2017), Yayın Yeri: IV. INTERNATIOANL SYMPOSIUM ON ACCOUNTING AND FINANCE Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - FİRMA KARLILIĞININ İŞLETME SERMAYESİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİST UYGULAMASI ZENGİN NÜMAN,ŞENOL ZEKAİ,YILDIZ ZAFER (20.04.2017-22.04.2017), Yayın Yeri: 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 10 - SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN FAKTÖRLERİN FİRMA DEĞERİNE ETKİSİ ÇEVİK Mustafa Emre,ŞENOL ZEKAİ,KOÇ SELAHATTİN (20.04.2017-22.04.2017), Yayın Yeri: 2. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 11 - FİNANSAL GELİŞMİŞLİĞİ ETKİLEYEN MAKRO EKONOMİK FAKTÖRLERİN GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÖRNEKLEMİNDE ANALİZİ: (2000-2012) KOÇ SELAHATTİN,ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (20.10.2016-22.10.2016), Yayın Yeri: 20. Finans Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 12 - KOÇ SELAHATTİN,ŞENOL ZEKAİ (21.10.2015-24.10.2015), Yayın Yeri: 19. Finans Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 13 - KURUMSAL RİSK YÖNETİMİNİN FİRMA DEĞERİNE ETKİSİ BORSA İSTANBUL BİST 100 ÖRNEĞİ ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,EKŞİ İBRAHİM HALİL (21.10.2015-24.10.2015), Yayın Yeri: 19. Ulusal Finans Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 14 - ULUSLARARASI SERMAYE YATIRIMLARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ, BREZİLYA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ KARACA SÜLEYMAN SERDAR,ŞENOL ZEKAİ,ÇİDEM İBRAHİM (08.05.2014-10.05.2014), Yayın Yeri: 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Önlisans 2013-2014 DÖNEMSONU MUHASEBE İŞLEMLERİ Türkçe 3 Önlisans 2013-2014 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3 Önlisans 2013-2014 GENEL MUHASEBE Türkçe 4 Önlisans 2013-2014 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ Türkçe 3 Önlisans 2013-2014 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA II Türkçe 3 Önlisans 2011-2012 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ Türkçe 2 Önlisans 2011-2012 MALİ TABLOLAR ANALİZİ Türkçe 4 Önlisans 2008-2009 ULUSLARARASI PAZARLAMA Türkçe 3 Önlisans 2006-2007 BANKA İŞLEMLERİ Türkçe 4 Önlisans 2006-2007 BANKA MUHASEBESİ Türkçe 3 Önlisans 2005-2006 ENFLASYON MUHASEBESİ Türkçe 2 Lisans 2018-2019 FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ Türkçe 3 Lisans 2018-2019 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Bilgisayarlı Muhasebe Türkçe 1 Lisans 2017-2018 Finansal Yönetim Türkçe 3 Lisans 2017-2018 Sermaye Piyasası Türkçe 3 Lisans 2016-2017 BİLGİSAYARLI MUHASEBE Türkçe 4 Lisans 2016-2017 DIŞ TİCARET MUHASEBESİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3 Lisans 2016-2017 GENEL MUHASEBE Türkçe 3 Lisans 2016-2017 KOOPERATİFÇİLİK Türkçe 3 Lisans 2016-2017 SERMAYE PİYASASI Türkçe 3 Lisans 2015-2016 BİLGİSAYARLI MUHASEBE Türkçe 4 Lisans 2015-2016 DIŞ TİCARET MUHASEBESİ Türkçe 2 Lisans 2015-2016 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3 Lisans 2015-2016 KONAKLAMA MUHASEBESİ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 KOOPERATİFÇİLİK Türkçe 3 Lisans 2015-2016 SERMAYE PİYASASI Türkçe 2 Lisans 2014-2015 BİLGİSAYARLI MUHASEBE Türkçe 4 Lisans 2014-2015 DIŞ TİCARET MUHASEBESİ Türkçe 2 Lisans 2014-2015 FİNANSAL YÖNETİM Türkçe 3 Lisans 2014-2015 SERMAYE PİYASASI Türkçe 2