Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK


KİTAPLAR Kamu Tercihi Kuramı Bölüm Adı: ,ÖZTÜRK NAZIM, Yayın Yeri: Ekin Basım Yayın Dağıtım, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 163, ISBN: 978-605-327-687-6, Bölüm Sayfaları: - 2018 Bilimsel Kitap Tümü Kamu Maliyesi Bölüm Adı: ,ÖZTÜRK NAZIM, Yayın Yeri: Ekin Basım Yayın Dağıtım, Editör: , Basım Sayısı: 4, Sayfa Sayısı: 311, ISBN: 978-605-327-686-9, Bölüm Sayfaları: - 2018 Ders Kitabı Tümü Para Banka Kredi Bölüm Adı: ,ÖZTÜRK NAZIM, Yayın Yeri: Ekin Basım Yayın Dağıtım, Editör: , Basım Sayısı: 4, Sayfa Sayısı: 477, ISBN: 978-605-327-438-4, Bölüm Sayfaları: - 2017 Ders Kitabı Tümü Gelir Dağılımının İktisadi Analizi Bölüm Adı: ,ÖZTÜRK NAZIM, Yayın Yeri: Ekin Basım Yayın Dağıtım, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 323, ISBN: 978-605-327-579-4, Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Tümü Mali Yönetim Bölüm Adı: ,ÖZTÜRK NAZIM, Yayın Yeri: Ekin Basım Yayın Dağıtım, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 312, ISBN: 978-605-327-580-0, Bölüm Sayfaları: - 2017 Bilimsel Kitap Tümü Maliye Politikası Bölüm Adı: ,ÖZTÜRK NAZIM, Yayın Yeri: Ekin Basım Yayın Dağıtım, Editör: , Basım Sayısı: 4, Sayfa Sayısı: 501, ISBN: 978-605-327-382-0, Bölüm Sayfaları: - 2016 Ders Kitabı Tümü Kamu Ekonomisi Bölüm Adı: ,ÖZTÜRK NAZIM, Yayın Yeri: Ekin Basım Yayın Dağıtım, Editör: , Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 425, ISBN: 978-605-327-276-2, Bölüm Sayfaları: - 2016 Ders Kitabı Tümü Kalkınma Kuramlarına Eleştirel Bir Yaklaşım Bölüm Adı: ,ÖZTÜRK NAZIM, Yayın Yeri: Ekin Basım Yayın Dağıtım, Editör: , Basım Sayısı: 2, Sayfa Sayısı: 152, ISBN: 978-605-327-188-8, Bölüm Sayfaları: - 2015 Bilimsel Kitap Tümü Kamu Mali Yönetimi Mali Kurumlar Bölüm Adı: ,ÖZTÜRK NAZIM, Yayın Yeri: Ekin Basım Yayın Dağıtım, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 484, ISBN: 978-605-5187-48-4, Bölüm Sayfaları: - 2013 Bilimsel Kitap Tümü Dış Ticaret Kuram Politika Uygulama Bölüm Adı: ,ÖZTÜRK NAZIM, Yayın Yeri: Ekin Basım Yayın Dağıtım, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 389, ISBN: 978-605-5335-97-7, Bölüm Sayfaları: - 2012 Bilimsel Kitap Tümü Yoksullukla Mücadelede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Bölüm Adı: ,Öztürk Nazım Öztürk Yasin, Yayın Yeri: Palme Yayıncılık, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 256, ISBN: 978-605-5829-93-3., Bölüm Sayfaları: - 2010 Bilimsel Kitap Tümü İMF nin Değişen Rolü ve Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine Etkileri Bölüm Adı: ,Öztürk Nazım Bayraktar Yüksel, Yayın Yeri: Palme Yayıncılık, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 184, ISBN: 978-605-5829-92-6, Bölüm Sayfaları: - 2010 Bilimsel Kitap Tümü İktisatta Bölüşüm Kuram Politika Bölüm Adı: ,ÖZTÜRK NAZIM, Yayın Yeri: Palme Yayıncılık, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 324, ISBN: 978-605-5829-09-4., Bölüm Sayfaları: - 2009 Bilimsel Kitap Tümü Kamu Tercihinin Tespitinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları Bölüm Adı: ,ÖZTÜRK NAZIM, Yayın Yeri: Palme Yayıncılık, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 231, ISBN: 978-9944-341-35-6, Bölüm Sayfaları: - 2007 Bilimsel Kitap Tümü Piyasa Başarısızlığından Kamu Ekonomisinin Başarısızlığına Ekonomide Devletin Değişen Rolü Bölüm Adı: ,ÖZTÜRK NAZIM, Yayın Yeri: Palme Yayıncılık, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 367, ISBN: 978-9944-341-35-6, Bölüm Sayfaları: - 2007 Bilimsel Kitap Tümü Türkiye de Bölgesel Kalkınma ve Güneydoğu Anadolu Projesi Bölüm Adı: ,ÖZTÜRK NAZIM, Yayın Yeri: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayını, Editör: , Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı: 342, ISBN: 975-8629-44-1, Bölüm Sayfaları: - 2006 Bilimsel Kitap Tümü
MAKALELER 1 - Bölgesel Dengesizliklerin Yarattığı Sorunlar ÖZTÜRK NAZIM, Yayın Yeri: Bütçe Dünyası Dergisi, Yıl: 2011 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Özgün Makale 2 - Döviz Kurlarını Açıklamaya Yönelik Yeni Yaklaşımlar Öztürk Nazım Bayraktar Yüksel, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO ULAKBİM ASOS Özgün Makale 3 - Bölgesel Kalkınma Dinamikleri Bölgesel Dengesizliklerin Ortaya Çıkmasında Rol Oynayan İktisadi Etmenler Öztürk Nazım Uzun Meral, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO ULAKBİM ASOS Özgün Makale 4 - Yeni Kalkınma Kuramları Doğan Adem Öztürk Nazım, Yayın Yeri: Bütçe Dünyası Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Özgün Makale 5 - Dışsallıkların İçselleştirilmesinde Devletin Rolü Öztürk Nazım Bayraktar Yüksel, Yayın Yeri: Finans Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: INDEX COPERNİCUS ULAKBİM ASOS Özgün Makale 6 - Konut Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Öztürk Nazım Doğan Adem, Yayın Yeri: Bütçe Dünyası Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Özgün Makale 7 - Yoksulluk ve Gelir Bölüşümünü Belirlemede Kullanılan Ölçütler ÖZTÜRK Nazım, GÖKTOLGA Ziya Gökalp, Yayın Yeri: Bütçe Dünyası Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Özgün Makale 8 - Klasik ve Neoklasik İktisatta Gelir Bölüşümü ÖZTÜRK NAZIM, Yayın Yeri: Çalışma Toplum Ekonomi ve Hukuk Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 9 - Aksak Rekabetin Önlenmesinde Devletin Rolü ÖZTÜRK Nazım, BAYRAKTAR Yüksel, Yayın Yeri: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2009 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 10 - Ekonomide Devletin Değişen Rolü ÖZTÜRK NAZIM, Yayın Yeri: Amme İdaresi Dergisi, Yıl: 2006 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 11 - Ücret Kuramında Yeni Yaklaşımlar ÖZTÜRK NAZIM, Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBIM ASOS EBSCO Özgün Makale 12 - Neo Liberal Yaklaşımlar Çerçevesinde Devletin Ekonomide Yarattığı Sorunlar ÖZTÜRK NAZIM, Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBIM Özgün Makale 13 - İktisadi Kalkınmada Eğitimin Rolü ÖZTÜRK NAZIM, Yayın Yeri: Sosyo Ekonomi, Yıl: 2005 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS ULAKBİM ECONLİT Özgün Makale 14 - Anayasal İktisat Çerçevesinde Demokrasiyi Yozlaştıran İktisadi Etmenler ÖZTÜRK NAZIM, Yayın Yeri: Amme İdaresi Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 15 - Kamu Tercihinin Oylama Yöntemiyle Tespitinde Karşılaşılan Sorunların Çözüm Yolları Demir Osman Öztürk Nazım, Yayın Yeri: İstanbul Üniversitesi SBF Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBIM Özgün Makale 16 - Piyasa Başarısızlıkları ÖZTÜRK NAZIM, Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Yıl: 2004 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBIM Özgün Makale 17 - Türkiye de Gerçekleştirilen Bölgesel Planlama Çalışmaları Tutar Erdinç Öztürk Nazım, Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 18 - Dış Ticaret Kuramında Yeni Yaklaşımlar ÖZTÜRK NAZIM, Yayın Yeri: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Yıl: 2003 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBIM Özgün Makale 19 - Bir Bölgesel Kalkınma Projesi Olarak GAP ın Başarısını Artıracak Etmenler ve GAP a Yönelik Öneriler Tutar Filiz Öztürk Nazım, Yayın Yeri: Karaman İİBF Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale 20 - Ulusal Planların Bölgeselleşmesine Yönelik Planlama Fransız Deneyimi Dinler Zeynel Öztürk Nazım, Yayın Yeri: Amme İdaresi Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: SSCI Özgün Makale 21 - IMF nin Değişen Rolü ve Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine Etkileri ÖZTÜRK NAZIM, Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Yıl: 2002 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO ASOS ULAKBIM Özgün Makale 22 - Kamu Tercihinin Oylama Yöntemiyle Tespitinde Karşılaşılan Sorunlar Demir Osman Öztürk Nazım, Yayın Yeri: Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Dergisi, Yıl: 2001 Ulusal Hakemsiz Endeks: Özgün Makale 23 - Anayasal İktisat Çerçevesinde Devletin Küçültülme Nedenleri Demir Osman Öztürk Nazım, Yayın Yeri: Prof. Dr. Orhan Oğuz'a Armağan, Yıl: 1999 Ulusal Hakemli Endeks: ULAKBİM Özgün Makale