Dr.Öğr. Üyesi YÜKSEL AYDIN


MAKALELER 1 - DENİZ GÜLHAN,AYDIN YÜKSEL, Yayın Yeri: Social Sciences Studies Journal, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Society of Economics and Development,Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), CiteFactor Academic Sicentific Journals , International Index Copernicus, ResearchBible (Academic Resource Index), Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF),Social Science Research Network (SSRN), SOBİAD Atıf Dizini Özgün Makale 2 - Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Muhasebe Derslerine Karşı Tutumlarının Başarı Düzeylerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma BİÇER ENİS BAHA,AYDIN YÜKSEL,ILIMAN EBRAR, Yayın Yeri: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - ÜNİVERSİTELERDE VERİLEN MUHASEBE EĞİTİMİNİN SİVAS İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİNİN İNCELENMESİ AYDIN YÜKSEL, Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 4 - AYDIN YÜKSEL,DÜNDAR HİLAL, Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - Üretim İşletmelerindeki Lojistik Faaliyetlerin Finansal Performansa Etkisinin İşletme Yetkilileri Algısı: Sivas İlinde Bir Araştırma AYDIN YÜKSEL,bacak sema, Yayın Yeri: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 6 - YÖNETİM KURULU YAPISI VE BANKA KARLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ: DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ ERSOY ERSAN,AYDIN YÜKSEL, Yayın Yeri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS Index, SOBIAD, OAJI, Sindex, Journal Factor, Sparc Indexing, infobase index, i2or Özgün Makale 7 - BANKALARIN LİKİDİTESİNİ ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK VE BANKAYA ÖZGÜ FAKTÖRLERİN AMPİRİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ERSOY ERSAN,AYDIN YÜKSEL, Yayın Yeri: Global Journal of Economics and Business Studies, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: Index Copernicus, EBSCO, DRJI, SOBIAD, International Citation Index, Google Scholar, CiteFactor Özgün Makale 8 - SİVAS İLİNDEKİ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ÇEVRESEL MUHASEBEYE YÖNELİK ALGILARININ ÖLÇÜLMESİ AYDIN YÜKSEL,GÖZÜTOK ESRA, Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 9 - ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ İLE ŞİRKET KREDİBİLİTE DEĞERLENDİRMESİ METAL EŞYA MAKİNE VE GEREÇ YAPIM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA KISAKÜREK MUHAMMET MUSTAFA,BİRCAN HÜDAVERDİ,AYDIN YÜKSEL, Yayın Yeri: Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 10 - KISAKÜREK MUHAMMET MUSTAFA,AYDIN YÜKSEL, Yayın Yeri: C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2013 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - GELİR ÇEŞİTLENDİRMENİN TÜRK BANKALARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ IŞIK ÖZCAN,AYDIN YÜKSEL (17.10.2018-20.10.2018), Yayın Yeri: 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 2 - FAİZ DIŞI GELİRLERİN BELİRLEYİCİLERİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDENKANITLAR IŞIK ÖZCAN,AYDIN YÜKSEL (17.10.2018-20.10.2018), Yayın Yeri: 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 3 - Türk Bankalarının Net Faiz Marjını Etkileyen Faktörler AYDIN YÜKSEL,KOŞAROĞLU ŞERİFE MERVE,AYDIN ÜNAL ESRA (04.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: I. ULUSLARARASI BANKACILIK KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 4 - Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen FaktörlerinPanel Veri Analizi İle İncelenmesi AYDIN YÜKSEL,BOLAT SÜLEYMAN,DEMİRCİ AYHAN (04.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: I. ULUSLARARASI BANKACILIK KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 5 - C U M H U R İ Y E T Ü N İ V E R S İ T E S İ '' N D E M U H A S E B E D E R S İ N E G İ R E N Ö Ğ R E T İ MELEMANLARININ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARIVE BAKIŞ AÇILARI ELDEN ÜRGÜP SEVAL,AYDIN YÜKSEL,ÇERİKÇİOĞLU GÖRKEM (03.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: 4.ULUSLARARASI SOSYALBEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERSEMPOZYUMU Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerinin Öğretim Kalitesi Algısı Üzerine Bir Araştırma: Cumhuriyet Üniversitesi Örneği MAZMAN İTİK ÜLKÜ,AYDIN YÜKSEL,ILIMAN EBRAR (03.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu Uluslararası Özet bildiri ISBN: 7 - Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi AYDIN YÜKSEL,BOLAT SÜLEYMAN,DEMİRCİ AYHAN (04.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 8 - Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Panle Veri Analizi İle İncelenmesi AYDIN YÜKSEL,BOLAT SÜLEYMAN,DEMİRCİ AYHAN (04.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: 1. ULUSLARARASI BANKACILIK KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri ISBN: 9 - TÜRK MEVDUAT BANKALARININ SERMAYE YAPISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER AYDIN YÜKSEL,KAHREMAN YUSUF,TAŞCI MEHMET ZAFER (20.04.2018-22.04.2018), Yayın Yeri: 5.Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitim Araştırmaları Konferansı Uluslararası Özet bildiri ISBN: 10 - İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ETİK KARAR ALMA DAVRANIŞLARI:CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÇERİKCİOĞLU GÖRKEM,AYDIN YÜKSEL,ELDEN ÜRGÜP SEVAL (12.04.2018-14.04.2018), Yayın Yeri: 3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-975-7328-72-8 11 - İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ETİK KARAR ALMA DAVRANIŞLARI: CUM-HURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÇERİKÇİOĞLU GÖRKEM,AYDIN YÜKSEL,ELDEN ÜRGÜP SEVAL (12.04.2018-14.04.2018), Yayın Yeri: 3.LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri ISBN:
DERSLER Lisans 2018-2019 ENVANTER BİLANÇO Türkçe 2 Lisans 2018-2019 ENVANTER BİLANÇO Türkçe 2 Lisans 2018-2019 MUHASEBE 1 Türkçe 3 Lisans 2018-2019 MUHASEBE I Türkçe 3 Lisans 2017-2018 ENVANTER BİLANÇO Türkçe 3 Lisans 2017-2018 ENVANTER BİLANÇO Türkçe 3 Lisans 2017-2018 ENVANTER BİLANÇO Türkçe 2 Lisans 2017-2018 MUHASEBE 1 Türkçe 3 Lisans 2017-2018 MUHASEBE 1 Türkçe 3 Lisans 2017-2018 MUHASEBE 1 Türkçe 3 Lisans 2017-2018 MUHASEBE 2 Türkçe 3 Lisans 2017-2018 MUHASEBE 2 Türkçe 3 Lisans 2017-2018 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 2 Lisans 2017-2018 YÖNETİM MUHASEBESİ Türkçe 2 Lisans 2016-2017 MUHASEBE 1 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MUHASEBE 1 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MUHASEBE 1 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MUHASEBE 1 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MUHASEBE 1 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MUHASEBE 1 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MUHASEBE 1 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MUHASEBE 1 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MUHASEBE 2 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MUHASEBE 2 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MUHASEBE 2 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MUHASEBE 2 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MUHASEBE 2 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MUHASEBE 2 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MUHASEBE 2 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MUHASEBE 2 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MUHASEBE 2 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MUHASEBE 2 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MUHASEBE 2 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MUHASEBE 2 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 MUHASEBE 2 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MUHASEBE 1 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MUHASEBE 1 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MUHASEBE 1 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MUHASEBE 1 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MUHASEBE 1 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MUHASEBE 1 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MUHASEBE 1 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MUHASEBE 1 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MUHASEBE 1 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MUHASEBE 2 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MUHASEBE 2 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MUHASEBE 2 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MUHASEBE 2 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MUHASEBE 2 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MUHASEBE 2 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MUHASEBE 2 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MUHASEBE 2 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MUHASEBE 2 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MUHASEBE 2 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MUHASEBE 2 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MUHASEBE 2 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MUHASEBE 2 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MUHASEBE 2 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 MUHASEBE 2 Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 İŞLETME YÜKSEK LİSANS UZMANLIK DERSİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2018-2019 MALİYET MUHASEBESİNDE SEÇİLMİŞ KONULAR Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 MUHASEBE FİNANS VE BANKACILIK YÜKSEK LİSANS UZMANLIK DERSİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2018-2019 MUHASEBEDE TİCARİ DEFTERLER VE BELGELER Türkçe 3 Yüksek Lisans 2018-2019 PROJE YÖNETİMİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2018-2019 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 İŞLETME YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 İŞLETME YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 MALİYET MUHASEBESİNDE SEÇİLMİŞ KONULAR Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 MUHASEBE TİCARİ DEFTER VE BELGELERİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 PROJE YÖNETİMİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 PROJE YÖNETİMİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2017-2018 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 YÖNETİM MUHASEBESİ UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 YÖNETİM MUHASEBESİNDE SEÇİLMİŞ KONULAR Türkçe 3 Yüksek Lisans 2017-2018 YÜKSEK LİSANS SEMİNER DERSİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2016-2017 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINDA MALİYET MUHASEBESİ UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 YÖNETİM MUHASEBESİ UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 YÖNETİM MUHASEBESİNDE SEÇİLMİŞ KONULAR Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 İLERİ FİNANS MUHASEBE UYGULAMALARI Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 İŞLETME YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 MALİYET MUHASEBESİNDE SEÇİLMİŞ KONULAR Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 PROJE YÖNETİMİ Türkçe 1 Yüksek Lisans 2015-2016 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI Türkçe 3 Doktora 2018-2019 İLERİ FİNANS MUHASEBE UYGULAMALARI Türkçe 3 Doktora 2018-2019 İŞLETME DOKTORA UZMANLIK DERSİ Türkçe 1 Doktora 2017-2018 İŞLETME DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ Türkçe 1 Doktora 2017-2018 İŞLETME DOKTORA UZMANLIK DERSİ Türkçe 1 Doktora 2017-2018 MUHASEBE HUKUK İLİŞKİLERİ Türkçe 3 Doktora 2017-2018 MUHASEBE UYGULAMALARI Türkçe 3 Doktora 2017-2018 TÜRKİYE FİNANSAL MUHASEBE STANDARTLARINDA MALİYET MUHASEBESİ UYGULAMALARI Türkçe 3 Doktora 2015-2016 İŞLETME DOKTORA UZMANLIK DERSİ Türkçe 1
YÖNETİLEN TEZLER Sanatta Yeterlik 1996 Türk Nesta''lık ekolü ALİ RIZA ÖZCAN Yüksek Lisans 2019 Muhasebe Bilgi Sistemi İle Kurumsal Yönetim Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Sivas İli Örneği NURCAN YILDIRIM Yüksek Lisans 2018 Futbol kulüplerinin mali işlemleri ve BİST''te yer alan futbol kulüplerinin maç sonuçlarının hisse senedi fiyatlarına etkisi üzerine bir uygulama TOLGA ÇİMEN Yüksek Lisans 2018 Elektronik ticaretin muhasebeleştirilmesi ve vergilendirilmesi konusunda SMMM''lerin görüşleri: Sivas ilinde bir araştırma HİLAL DUNDAR Yüksek Lisans 2018 MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ İLE KURUMSAL YÖNETİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ:SİVAS İLİ ÖRNEĞİ NURCAN YILDIRIM Yüksek Lisans 2017 Lojistik faaliyetlerin üretim işletmelerinde finansal performansa etkilerinin işletme yetkilileri tarafından değerlendirilmesi: Sivas ilinde bir araştırma SEMA BACAK Yüksek Lisans 2017 Gelir vergisi mükelleflerinin vergi bilinci düzeyi ve Sivas ilinde bir araştırma MURAT KUTLU Yüksek Lisans 2017 2008 finansal kriz öncesi ve sonrası bankacılık ve sigortacılık sektörünün finansal analizi HÜSEYİN AKBULUT Yüksek Lisans 2017 Türkiyede yaşanan finansal krizlerin sigorta sektörü üzerine etkileri; BIST''de bir uygulama CANER ÖNİZ Yüksek Lisans 2014 Finansal tabloların sunuluşu standardı (TMS 1) ve tekdüzen muhasebe sistemindeki finansal tablolarla kıyaslanması MEDİNE TUNCER Yüksek Lisans 2007 Gökçeyazı-Büyükdedeköy-İvriz-Halkapınar (Ereğli-Konya) çevresinin tektoniği ve jeolojik gelişimi ALİ ERGEN Yüksek Lisans 2005 Ilıca-Sobran (Kütahya) arasının jeolojisi MEHMET DEMİRBİLEK Yüksek Lisans 1994 Kırkışla (Cihanbeyli-Konya) köyü dolayında Karadağ-Bozdağ-Çavuştepe yükseltisinin jeoloji ve petroğrafi incelenmesi ŞÜKRAN İNCE Yüksek Lisans 1994 Akkonak-Koçbeyli (Afyon) ile Sağır (Isparta) çevresinin jeolojisi MAHMUT TAHİR NALBANTÇILAR