Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ


MAKALELER 1 - BOZTOSUN DERVİŞ,KOÇ SELAHATTİN,AKSOY BARIŞ, Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: Ebsco Derleme Makale 2 - Üniversite Öğrencilerinin Yatırım Algıları: Cumhuriyet Üniversitesi Ve Erciyes Üniversitesinde Bir Araştırma IŞIK Kasım Can,AYIK Ayşegül,KOÇ SELAHATTİN, Yayın Yeri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 3 - İnternet Bankacılığı Ve Mobil Bankacılık Uygulamalarının Finansal Hizmet Kalitesi Açısından Müşteriler Tarafından Değerlendirilmesi VURAL Ezgi,IŞIK Kasım Can,KOÇ SELAHATTİN, Yayın Yeri: Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: Ulakbim Özgün Makale 4 - Türkiye de Ekonomik Büyüme ile Bazı Makro Değişkenler Arasındaki İlişki: Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli Analizi (The Relationship Between Economic Growth And Some Macro Variables in Turkey: Multiple Linear Regression Model Analysis) DENİZ GÜLHAN,KOÇ SELAHATTİN, Yayın Yeri: Journal of Business Research - Turk, Yıl: 2019 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 5 - İnternet Bankacılığı Ve Mobil Bankacılık Uygulamalarının Finansal Hizmet Kalitesi Açısından Müşteriler Tarafından Değerlendirilmesi VURAL Ezgi,IŞIK Kasım Can,KOÇ SELAHATTİN, Yayın Yeri: Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2019 Ulusal Hakemli Endeks: RSS Özgün Makale 6 - YAPAY SİNİR AĞLARI İLE EMEKLİLİK YATIRIM FONU HİSSE SENEDİFİYATLARININ TAHMİNİ ONOCAK DERYA,KOÇ SELAHATTİN, Yayın Yeri: FİNANS EKONOMİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS, DRJI,GOOGLE SCHOLAR Özgün Makale 7 - YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI, BORSA VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASI İLİŞKİLERİN VAR YÖNTEMİYLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ŞENOL ZEKAİ,KOÇ SELAHATTİN, Yayın Yeri: Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 8 - KOÇ SELAHATTİN,ŞENOL ZEKAİ,ÇEVİK MUSTAFA, Yayın Yeri: GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 9 - BANKACILIK DEĞİŞKENLERİ İLE PERFORMANS GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PANEL VERİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2005-2017 DENİZLİ KERİM GÖKAY,KOÇ SELAHATTİN,ŞENOL ZEKAİ, Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: SOBİAD, CITEFACTOR, OAJI Özgün Makale 10 - HİSSE SENETLERİ FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİYLE İNCELENMESİ ŞENOL ZEKAİ,KOÇ SELAHATTİN,ŞENOL SELMA, Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: TR DİZİN Özgün Makale 11 - KÂR PAYI DAĞITIMININ ŞİRKET KÂRLILIĞINA ETKİSİNİN ANALİZİ: BİST ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA ERASLAN Mehmet,KOÇ SELAHATTİN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2018 Ulusal Hakemli Endeks: Art Index (Art Research Database, EBSCO) Özgün Makale 12 - Hazır Beton Üretimi Yapan İşletmelerin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi IŞIK Kasım Can,KOÇ SELAHATTİN, Yayın Yeri: GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 13 - KOÇ SELAHATTİN,ŞENOL ZEKAİ,ÇEVİK Mustafa, Yayın Yeri: GAZİ İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, Yıl: 2018 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 14 - SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN FAKTÖRLERİN FİRMA DEĞERİNE ETKİSİ ÇEVİK MUSTAFA,ŞENOL ZEKAİ,KOÇ SELAHATTİN, Yayın Yeri: Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: Scientific Indexing Services, Directory of Research Journals Indexing, Eurasian Scientific Journal Index, Advanced Sciance Index, Research Bible, Türk Eğitim İndeksi, Journal Index Özgün Makale 15 - KÂR PAYI ÖDEMELERİNİN HİSSE BAŞINA KÂRA ETKİSİNİN ANALİZİ: BİST ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA ERASLAN Mehmet,KOÇ SELAHATTİN, Yayın Yeri: INJOSOS AL-FARABI INTERNATIONAL JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES/ AL-FARABİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGiSİ, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ResearchBib Secitific Word INdex Özgün Makale 16 - AKSOY BARIŞ,KOÇ SELAHATTİN,BOZTOSUN DERVİŞ, Yayın Yeri: International Journal of Social Sciences and Education Research, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: OAJI- Open Academic Journals Index, RAS- Russian Academic Science, tei-Turkish Education Index, ESJI - Eurasian Scientific Journal Index, ISI - International Scientific Indexing, DRJI - Directory of Research Journals Indexing,SIS - Scientific Indexing Services, JournalSeek, ASOS Index Özgün Makale 17 - AKSOY BARIŞ,KOÇ SELAHATTİN,BOZTOSUN DERVİŞ, Yayın Yeri: International Journal of Social Sciences and Education Research, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS INDEX Özgün Makale 18 - Analysis of mediation practices in the solution of financial disputes in Turkey AKSOY BARIŞ,KOÇ SELAHATTİN,BOZTOSUN DERVİŞ, Yayın Yeri: International Journal of Social Sciences and Education Research, Yıl: 2017 Uluslararası Hakemli Endeks: ASOS Özgün Makale 19 - BİST TE İŞLEM GÖREN TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETLERİNİNPERFORMANS ANALİZLERİ 2010 2015 KOÇ SELAHATTİN,ZENGİN Numan,YILDIZ Zafer, Yayın Yeri: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: Arastirmax- IndexArastirmax- Social Sciences IndexArastirmax- Management Index Akademik Türk Dergileri İndeksi (Akademik Dizin)ASOS IndexEBSCOhost Özgün Makale 20 - Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Performansları Açısından Değerlendirilmesi Türkiye Ölçeği 2002 2012 KOÇ SELAHATTİN,Bağcı Aziz,Işık Kasım Can, Yayın Yeri: Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 21 - FİNANSAL GELİŞMİŞLİĞİ ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK FAKTÖRLERİN GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTEOLAN ÜLKELER ÖRNEKLEMİNDE ANALİZİ 2000 2012 KOÇ SELAHATTİN,ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, Yayın Yeri: , Yıl: 2016 Uluslararası Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 22 - Finansal Başarısızlıkların Tespitinde Kullanılan Altman Z Yönteminin Bulanık Mantık Anfis Yöntemi İle Test Edilmesi Teknoloji ve Tekstil Sektöründe Bir Uygulama KOÇ SELAHATTİN,ULUCAN Sinem, Yayın Yeri: Maliye Finans Yazııları Dergisi, Yıl: 2016 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO Özgün Makale 23 - Türkiye deki Bankaların Sektörler Bazında Kullandırdıkları Krediler İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki 1999 2011 KOÇ SELAHATTİN, Yayın Yeri: Muhasebe ve Finansman Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: TUBİTAK-ULAKBİM, EBSCOhost, ASOS, Index Copernicus Özgün Makale 24 - Ticari Bankaların Yerli ve Yabancı Bankalar Açısından Performansları ve Performans Sürekliliklerinin Analizi Türkiye Ölçeği 2002 2012 KOÇ SELAHATTİN,BAĞCI AZİZ,SÖZDEMİR ALİ, Yayın Yeri: Sakarya İktisat Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ASI, ASOS, Akademik Dizin İndexi Özgün Makale 25 - KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA KOÇ SELAHATTİN,ÇELİK ASIM, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2015 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS, ULAKBİM, EBSCO Özgün Makale 26 - Organize Sanayi Bölgelerinin Bölge Ekonomilerindeki Etkinliklerinin Karşılaştırılması Kayseri ve Sivas Örneği KOÇ SELAHATTİN,BULMUŞ CİHAN, Yayın Yeri: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 2014 Ulusal Hakemli Endeks: ASOS Özgün Makale 27 - Bankaların Karşılaştıkları Riskleri Yönetmedeki Etkinliği Türkiye Ölçeği KOÇ SELAHATTİN, Yayın Yeri: Maliye Dergisi, Yıl: 2013 Ulusal Hakemli Endeks: ECONLİT, ULAKBİM Özgün Makale 28 - Kurumsal Risk Yönetiminde İç Kontrolün Yeri ve Önemi KOÇ SELAHATTİN, Yayın Yeri: Vergi Raporu, Yıl: 2012 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale 29 - Finansal Yeniden Yapılandırma İstanbul ve Anadolu Yaklaşımları Sonuçları KOÇ SELAHATTİN, Yayın Yeri: Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Yıl: 2010 Ulusal Hakemli Endeks: EBSCO, ULAKBİM Özgün Makale 30 - Dövize Borçlanmanın Kur Riskine Açıklığı Finans Dışı Sektörlerin Dış Borç Risk Analizi Mustafa YILDIRAN, Sonay Z AYDIN, Selahattin KOÇ, Yayın Yeri: Vergi Raporu, Yıl: 2007 Ulusal Hakemli Endeks: Endekste taranmıyor Özgün Makale
BİLDİRİLER 1 - YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI, BORSA VE MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASI İLİŞKİLERİN VAR YÖNTEMİYLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ŞENOL ZEKAİ,KOÇ SELAHATTİN (18.10.2017-21.10.2107), Yayın Yeri: 21. Finans Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 2 - BİLİŞİM TEKNOLOJİLER (BT) DENETİMİNDE BİLGİ GÜVENLİĞİ VE ISO/IEC 27001 STANDARDININ YERİ KOÇ SELAHATTİN,ŞEKER SEVGİ,ŞEKER FATMA (16.11.2018-17.11.2018), Yayın Yeri: II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-7501-45-5 3 - KOÇ SELAHATTİN,ŞEKER SEVGİ,ŞEKER FATMA (17.10.2018-20.10.2018), Yayın Yeri: 5. INTERNATIONAL CONGRESS ON ACCOUNTING AND FINANCE RESEARCH Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 4 - MARKA DEĞERİ İLE FİRMA DEĞERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ KOÇ SELAHATTİN,ŞENOL ZEKAİ,ÜNLÜ ULAŞ (10.10.2018-13.10.2018), Yayın Yeri: 22. FİNANS SEMPOZYUMU Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 5 - BOZTOSUN DERVİŞ,KOÇ SELAHATTİN,AKSOY BARIŞ (04.05.2018-05.05.2018), Yayın Yeri: 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi Uluslararası Özet bildiri ISBN: 6 - DENİZ GÜLHAN,KOÇ SELAHATTİN (20.04.2018-22.04.2018), Yayın Yeri: 2. ULUSLARARASI TÜRK COĞRAFYASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-4931-66-8 7 - YAPAY SİNİR AĞLARI İLE EMEKLİLİK YATIRIM FONU HİSSE SENEDİ FİYATLARININ TAHMİNİ ONOCAK DERYA,KOÇ SELAHATTİN (12.04.2018-14.04.2018), Yayın Yeri: 3. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU Ulusal Özet bildiri ISBN: 978-975-7328-72-8 8 - Bankacılık Değişkenleri İle Performans Göstergeleri Arasındakiİlişkinin Panel Veri Yöntemi İle Analizi: Türkiye Ölçeği (2005-2017) DENİZLİ Kerim Gökay,KOÇ SELAHATTİN,ŞENOL ZEKAİ (12.04.2018-14.04.2018), Yayın Yeri: 3. Lisanüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu Ulusal Özet bildiri ISBN: 9 - YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI, BORSA VE MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASI İLİŞKİLERİN VAR YÖNTEMİYLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ŞENOL ZEKAİ,KOÇ SELAHATTİN (18.10.2017-21.10.2017), Yayın Yeri: 21. Finans Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-605-320-736-8 10 - AKSOY BARIŞ,KOÇ SELAHATTİN,BOZTOSUN DERVİŞ (08.09.2017-10.09.2017), Yayın Yeri: International Conference on Social Sciences and Education Research Uluslararası Özet bildiri ISBN: 978-605-83063-3-2 11 - AKSOY BARIŞ,KOÇ SELAHATTİN,BOZTOSUN DERVİŞ (08.09.2017-10.09.2017), Yayın Yeri: 4. Uluslararası Sosyal Bilimler ve EğitimAraştırmaları Konferansı Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 12 - SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN FAKTÖRLERİN FİRMA DEĞERİNE ETKİSİ ÇEVİK Mustafa Emre,ŞENOL ZEKAİ,KOÇ SELAHATTİN (20.04.2017-22.04.2017), Yayın Yeri: 2. LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİ SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 13 - HAZIR BETON ÜRETİMİ YAPAN İŞLETMELERİN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ IŞIK Kasım Can,KOÇ SELAHATTİN,BİYAN Mesut (20.04.2017-22.04.2017), Yayın Yeri: 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-327-473-5 14 - SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN FAKTÖELERİN FİRMA DEĞERLERİNE ETKİSİ ÇEVİK Mustafa,ŞENOL ZEKAİ,KOÇ SELAHATTİN (20.04.2017-22.04.2017), Yayın Yeri: 2. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-327-473-5 15 - FİNANSAL GELİŞMİŞLİĞİ ETKİLEYEN MAKROEKONOMİK FAKTÖRLERİN GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTEOLAN ÜLKELER ÖRNEKLEMİNDE ANALİZİ 2000 2012 KOÇ SELAHATTİN,ŞENOL ZEKAİ,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (19.10.2016-22.10.2016), Yayın Yeri: 20.Finans SEmpozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 16 - Finansal Başarısızlıkların Tespitinde KullanılanAltman Z Yönteminin Bulanık Mantık Anfis Yöntemi İle Test Edilmesi Teknoloji ve TekstilSektöründe Bir Uygulama KOÇ SELAHATTİN,ULUCAN Sinem (07.04.2016-09.04.2016), Yayın Yeri: 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 17 - BİST TE İŞLEM GÖREN TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETLERİNİNPERFORMANS ANALİZLERİ 2010 2015 KOÇ SELAHATTİN,ZENGİN Numan,YILDIZ Zafer (07.04.2016-09.04.2016), Yayın Yeri: 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 18 - Firma Performansının Kurumsal Yönetim Üzerine Etkisi Panel Veri Analizi 2009 2013 KOÇ SELAHATTİN,ŞENOL ZEKAİ (21.10.2015-24.10.2015), Yayın Yeri: 19.Finans Sempozyumu Ulusal Tam metin bildiri ISBN: 978-605-5244-01-9 19 - Veri Zarflama Analizi ve Sigortacılık Üzerine Bir Uygulama ŞENER SİBEL,KOÇ SELAHATTİN,KAYNAR OĞUZ (22.05.2014-25.05.2014), Yayın Yeri: 15th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH and STATISTICS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 20 - Döviz Kuru Tahmininde Yapay Sinir Ağları Anfis ve Regresyon Uygulamaları Türkiye Örneği KOÇ SELAHATTİN,KAYNAR OĞUZ (24.05.2013-28.05.2013), Yayın Yeri: XIVth INTERNATIONAL SYMPOSIUM on ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH and STATISTICS Uluslararası Özet bildiri ISBN: 21 - Capital preferences of SMEs During Economics Crises A Case of Sivas Province KOÇ SELAHATTİN,ÖZEKİCİOĞLU HALİL (23.04.2010-24.04.2010), Yayın Yeri: CKS 2010 Challenges of the Knowledge Society Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 978-973-129-541-1 22 - Behavioral Finance and It is Important For ISE İMKB Movement Selim AKKURT, Selahattin KOÇ, Nevzat GÜLDİKEN, Serdar ÖZTÜRK (15.06.2006-18.06.2006), Yayın Yeri: Second International Conference on Business, Management and Economics Uluslararası Tam metin bildiri ISBN: 975-6339-06-1
DERSLER Lisans 2016-2017 FİNANSAL YÖNETİM 1 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 FİNANSAL YÖNETİM 2 Türkçe 3 Lisans 2016-2017 SERMAYE PİYASASI Türkçe 3 Lisans 2016-2017 YATIRIM PROJE ANALİZİ Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Finansal Yönetim 1 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Finansal Yönetim 2 Türkçe 3 Lisans 2015-2016 Sermaye Piyasası Türkçe 2 Lisans 2015-2016 Yatırım Proje Analizi Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Finansal Yönetim 1 Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Finansal Yönetim 2 Türkçe 3 Lisans 2014-2015 Sermaye Piyasası Türkçe 2 Lisans 2014-2015 Yatırım Proje Analizi Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Finansal Yönetim 1 Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Finansal Yönetim 2 Türkçe 3 Lisans 2013-2014 Sermaye Piyasası Türkçe 2 Lisans 2013-2014 Yatırım Proje Analizi Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Finansal Yönetim 1 Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Finansal Yönetim 2 Türkçe 3 Lisans 2012-2013 Yatırım Proje Analizi Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Finansal Yönetim 1 Türkçe 3 Lisans 2011-2012 Yatırım Proje Analizi Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Finansal Yönetim 1 Türkçe 3 Lisans 2010-2011 Yatırım Proje Analizi Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Finansal Yönetim 1 Türkçe 3 Lisans 2009-2010 Yatırım Proje Analizi Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Finansal Yönetim 1 Türkçe 3 Lisans 2008-2009 Yatırım Proje Analizi Türkçe 3 Lisans 2007-2008 Finansal Yönetim 1 Türkçe 3 Lisans 2007-2008 Yatırım Proje Analizi Türkçe 3 Lisans 2006-2007 Yatırım Proje Analizi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 FİNANSAL RİSKLER VE ANALİZİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2016-2017 YAPILABİLİRLİK ETÜDÜNÜN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Finansal Riskler ve Analizi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2015-2016 Yapılabilirlik Etüdünün Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Bankacılık Riskleri ve Yönetimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2014-2015 Yapılabilirlik Etüdünün Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Bankacılık Riskleri ve Yönetimi Türkçe 3 Yüksek Lisans 2013-2014 Yapılabilirlik Etüdünün Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Türkçe 3 Doktora 2016-2017 UYGULAMALI FİNANS 1 Türkçe 3 Doktora 2016-2017 UYGULAMALI FİNANS 2 Türkçe 3 Doktora 2015-2016 Uygulamalı Finans 1 Türkçe 3 Doktora 2015-2016 Uygulamalı Finans 2 Türkçe 3 Doktora 2014-2015 Uygulamalı Finans 1 Türkçe 3 Doktora 2014-2015 Uygulamalı Finans 2 Türkçe 3 Doktora 2013-2014 Kurumsal Risk Yönetimi Türkçe 3
YÖNETİLEN TEZLER Yüksek Lisans 2019 Bankacılık sektöründe internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamalarının finansal hizmet kalitesinin müşterileri tarafından değerlendirilmesi: Bankacılıkta bir uygulama EZGİ VURAL Yüksek Lisans 2019 Bankacılık sektöründe çalışan personellerin finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi: Sivas ili örneği SEMİH VERGİ Yüksek Lisans 2019 Döviz kuru tahmininde yapay sinir ağları ve çoklu doğrusal regresyon analizi performans karşılaştırması BAHRİ FATİH TEKİN Yüksek Lisans 2019 NAKİT TEMETTÜ ÖDEMELERİNİN FİRMA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN PANEL VERİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ BİST 30 ÜZERİNE BİR UYGULAMA (2007-2017) BAYRAM YALDIZ Yüksek Lisans 2018 Pay senetleri fiyatlarını etkileyen faktörlerin dinamik panel veri ile analizi: 2010q1-2017q1 SELMA ŞENOL Yüksek Lisans 2017 LEASING, FACTORING'İN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE SİVAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE UYGULANIŞI MERVE KORKMAZ Yüksek Lisans 2017 Faiz ve faiz dışı gelirlerin bankacılık sektörünün finansal performansları üzerine etkilerinin panel veri yöntemiyle analizi (2005-2017) KERİM GÖKAY DENİZLİ Yüksek Lisans 2017 Türkiye'de Faaliyette Bulunan Sigorta Şirketlerinin Finansal Performans Analizi: 2006-2015 Mustafa ÇEVİK Yüksek Lisans 2017 Üniversite Öğrencilerinin Borsa Algısı: Cumhuriyet Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesinde Bir Uygulama Ayşegül AYIK Yüksek Lisans 2017 Türkiye'de faaliyette bulunan sigorta şirketlerinin finansal performans analizi: 2006-2015 MUSTAFA ÇEVİK Yüksek Lisans 2017 Üniversite öğrencilerinde yatırım algısı: Cumhuriyet Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi'nde bir uygulama AYŞEGÜL AYIK Yüksek Lisans 2016 Finansal başarısızlıkların Altman Z ve bulanık mantık (ANFİS) yöntemi ile tespit edilmesi: Teknoloji ve tekstil sektöründe bir uygulama (2006-2013) SİNEM ULUCAN Yüksek Lisans 2016 Kâr payı ödemelerinin hisse başına kâra etkisi: Borsa İstanbul çimento sektöründe bir uygulama MEHMET ERASLAN Yüksek Lisans 2014 Türkiye'deki yerli ve yabancı bankaların grup bazında finansal performansları ve performans sürekliliğinin analizi (2002-2012) AZİZ BAĞCI