Fakülte Tanıtım

11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmî Gazete ile kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1994-1995 Akademik yılında İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi Bölümleri ile öğrenci kabulüne başlamıştır. Fakültemizde, sonraki yıllarda sırasıyla Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Yönetim Bilişim Sistemleri, Ekonometri, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Finans ve Bankacılık Bölümleri kurulmuştur.

Öğrencilerine çağdaş düzeyde eğitim sunan Fakültemiz, öğrencilerin uzmanlık alanlarında analitik düşünceye sahip, uygulama ve araştırma yeteneği gelişmiş, uluslararası platformlarda yer alabilecek donanımlı ve girişimci bireyler olarak mezun olmalarını hedeflemektedir. Bu kapsamda Fakültemiz, öğrencileri iş hayatına hazırlamak ve saha deneyimlerini geliştirmek üzere üç bölümde 7 dönem Fakültemizde ve 1 dönemde işbaşında uygulama eğitimi olmak üzere 7+1 eğitimini hayata geçirme çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca Erasmus ve Farabi programlarından yararlanmaları için Fakültemizce öğrencilerimize destek sağlanmaktadır.

İlk mezunlarını 1998 yılında veren Fakültemizden bugüne kadar 14.584 öğrenci mezun olmuştur. 2021 yılı Bahar Döneminde halen 9 bölümde 4.038 öğrenci öğrenimine devam etmektedir.

8 Tezli Yüksek Lisans, 6 Tezsiz Yüksek Lisans, 2 Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans ve 4 Doktora programında lisansüstü eğitimine devam eden öğrenci sayısı ise 546’dır.

Fakültemizde farklı unvanlarda 97 akademik personel ve 28 idari personel görev yapmaktadır.

Fakültemizde 9 kulüp aktif olarak faaliyet göstermektedir.

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Bölümleri

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi bünyesinde; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Finans ve Bankacılık, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümleri olmak üzere 9 programda lisans eğitimi verilmektedir.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü; çalışma hayatı ile ilgili değişim ve dönüşümleri kavrayan, işgücü piyasası tarafından talep edilen vasıflara uygun, nitelikli, mesleki bilgilerini değişen koşullarda kullanma yeteneğine sahip “Çalışma Ekonomistleri” yetiştirmeyi amaç edinmenin yanı sıra öğrencileri, güncel bilgilere sahip, kültürel birikimi olan, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, muhakeme ve analiz yeteneği kazanmış, takım çalışma ruhuna sahip bireyler olarak toplum ve iş hayatına kazandırmayı da misyon edinmiştir.

Ekonometri Bölümü; veri analizi yapabilecek düzeyde bilişim bilgisi ile donatılmış, gerektiğinde kamu ve özel sektörün bilişim sistemi departmanlarında çalışabilecek nitelikte, araştırma ve sorun çözme becerisi gelişmiş, günümüz işletmelerinin ihtiyaç duyduğu süreç iyileştirme, verilerin değerlendirilmesi ve raporlanması konularında temel olan istatistiksel süreç kontrolü, örnekleme, ekonometri ve yöneylem araştırması yapabilen, bilgisayar sistem yöneticisi ve bilgisayar yazılım geliştiricisi olarak çalışabilecek düzeyde bilgi donanımına sahip, temel iktisat ve işletme eğitimiyle birlikte ekonomik ve sosyal olayları doğru bir biçimde incelemeye, iktisat teorilerini sınama ve yorumlamaya yönelik analiz tekniklerini ve becerilerini edinmiş başarılı ekonometristler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Finans ve Bankacılık Bölümü; bankacılık sektörüne ve finansal sektöre kalifiye eleman yetiştirmeyi amaç edinmiş bir bölümdür. Bölüm, finansal piyasalarda görev yapacak yenilikçi, çağdaş, üretken ve teorik alt yapısı güçlü bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölüm, üstlenilen misyonu yerine getirmek adına sektör ve üniversite işbirliği içerisinde etkinliklerde bulunmaktadır. Bölüm öğrencilerinin oluşturduğu öğrenci kulüpleri finans, bankacılık, muhasebe ve sigortacılık vb. alanlarda sektörün başarılı isimlerini üniversitemize davet etmekte ve tecrübelerini öğrencilerimize aktarma imkânı sunmaktadır.

İktisat Bölümü; öğrencilerini ulusal ve uluslararası alanda karşılaşılan ekonomik problemleri çözebilecek seviyede güçlü bir ekonomi bilgisi ile donatılmış, ekonomik sorunları algılama ve çözümleme yeteneğine sahip, iktisatçı gibi düşünebilme ve iktisadi olayları çeşitli boyutlarıyla çözümleme yetisini geliştirmiş kaliteli iktisatçılar olarak yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

İşletme Bölümü; öğrencilerini ulusal ve uluslararası rekabette değişen koşullara uyum sağlayabilecek seviyede kuramsal ve uygulamaya dönük bilgilerle donatılmış üstün nitelik ve yetenekte, işletmelerde karşılaşılan sorunları analiz edebilen, bu sorunlara rasyonel ve bilimsel çözümler üretebilen, çağdaş gelişmelere ve değişimlere açık, stratejik düşünebilen, risk alabilen, kendine güvenli, kamu ve özel sektöre ait tüm kuruluşlara üretim, pazarlama, finans, muhasebe, personel, araştırma-geliştirme maliye, teftiş ve denetleme konularında yetkin yönetici adayları olarak yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü; öğrencileri; kamu sektörünün beklentilerine uygun bilgi ve becerilerle donanmış, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgileri uygulamaya aktarabilecek nitelikte, kamu yönetimi alanını çok yönlü bir bakış açısıyla ele alarak yönetim süreçlerini ve siyasal olayları derinlemesine kavrama ve analiz etme yeteneklerini geliştirmiş, toplumu anlama ve yorumlama kapasitesine sahip, toplumsal olguları bilimsel açıdan değerlendirerek, sorgulayan, analiz eden, yorumlayan ve çözüm üretebilen nitelikli yöneticiler olarak yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Maliye Bölümü; gerek özel sektörün, gerekse kamu sektörünün mali konularda yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Mezunlarımız Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Kamu Sektörü Kuruluşları, DPT, Yerel Yönetimler, Murakıplık, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve özel sektörün değişik alanlarında çalışabilirler. Ek olarak mezunlarımız, Vergi müfettişi Vergi Denetmeni, Muhasebe denetmeni, Maliye müfettişi, Banka Müfettişi, Mali analist, Gelir Uzmanı, Maliye Bakanlığında memur olabilirler.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü; dış ticaret ve lojistik alanında faaliyet gösteren kamu kurumlarının ve özel firmaların ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesini hedeflemektedir. Bölüm ders müfredatı, Uluslararası Ticarete ve Lojistik’e ilişkin temel bilgilerin edinilmesinin yanında uygulamada yaşanan sorunları ve yeni gelişmeleri analiz edebilme becerisinin de kazanılmasına yönelik olarak hazırlanmıştır.  Mezunlarımız lojistik ve dış ticaret sektörlerinde uzman/yönetici olarak çalışmanın yanında kamu sektöründe kanunların kendilerine tanıdığı tüm meslek sınavlarına girme olanağına sahiplerdir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü; öğrencilere programlama dilleri, bilgisayar ve network teknolojileri, veritabanı, teknoloji trendleri, ekonomi, e-ticaret ve yazılım projelerinin yönetimi konularında yoğun bilgi sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Ayrıca öğrencilere pazarlama, yönetim ve organizasyon, finans, istatistik, karar alma teknikleri gibi alanlarda ek bilgiler verecek dersler de sunulmaktadır.

Fakültemize ait bazı sayısal bilgiler ise aşağıda görülmektedir:

Bölümlere ait Akademik Personel Sayısı

 

Unvana göre Akademik Personel Dağılımı

 

Akademisyenlerin Kadın-Erkek Dağılımı