MİSYONUMUZ
Cumhuriyet Üniversitesini, geçmişten günümüze milli ve evrensel değerler ışığında bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık, mesleki ve teknik bilgi donanıma sahip akademisyenler yetiştirerek iktisadi ve idari bilimler alanında uluslararası araştırma ve eğitim kurumları camiası içinde daha etkin ve görünür kılmaktır.

VİZYONUMUZ
Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde iktisadi ve idari bilimler alanında yapılacak lisans ve lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetlerini, Üniversitemizin ve Fakültemizin vizyonu doğrultusunda ulusal ve küresel ölçekte meydana gelen gelişmelere uygun olarak planlamak, yönlendirmek ve koordine etmek. Bunun bir gereği olarak; İktisadi ve idari Bilimler alanındaki disiplin ve saha araştırmalarında lisans, yüksek lisans ve doktora programları açmak, açılacak lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının her bir alanın uluslararası standartlarına uygun içerikte yürütülmesini sağlamak. Hazırlanacak ödevler ve tezler için uluslararası standartlara uygun kriterler belirlemek ve bu kriterleri uygulamak. Üretilen bilgi, bulgu, teknoloji ve değerleri, akademik camia ile paylaşarak kamu, özel sektör ve sivil toplumun hizmetine sunmak. Uluslararası standartlar ve eğitim-öğretim kuruluşlarının uygulamalarını takip ederek işbirliği içerisinde çağdaş bilimsel bilgiye ulaşmaktır.

İç Kontrol Görev Tanımları
İç Kontrol İş Akış Şemaları